Published: 2016-02-12

Legal aspects of a healthy diet for children. Comments on the grounds of the directive on foodstuffs in schools

Faculty of Health Sciences, Department of Medical Law, Poznan University of Medical Sciences, Poland
food obesity liberty of economic activity children and young people

Abstract

The aim of this article is to analyze legal solutions for the availability of foodstuffs in schools, binding from Sep 1, 2015, targeted to introduce into school shops and canteens so-called healthy food. The Directive issued by the Minister of Health on Aug 26, 2015 on groups of foodstuffs intended to be sold to children and young people in education system units and requirements for foodstuffs used within collective feeding of children and young people in those units eliminated from school shops provide a list of food which is considered unhealthy. The adopted solutions are an introduction to the legal statutory fight against obesity in children and young people and enhance the protection of the health of children at pre-school and school age by limiting access within kindergartens, schools and tutelary-educational institutions to foodstuffs containing significant quantities of ingredients not recommended for their development.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 199 7 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.
 2. Rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, Dz. U. 2015 poz. 1256
 3. Orzeczenie TK z dnia 2 marca 1993 roku, sygn.. akt 9/92
 4. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U. 2015 poz.
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", Dz. U. Nr 100, poz. 908
 6. Giderewicz S. Pozorne wytyczne w przepisach upoważniających do wydania rozporządzenia. Przegląd Legislacyjny. 2013;4:51.
 7. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Dz. U. 2015 poz. 1484 t.j.
 8. Kaszubowski K. Komentarz do § 127 rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. In: Bąkowski T, Bielski P, Kaszubowski K, Kokoszczyński M, Stelina J, Warylewski JK, Wierczyński G. Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, Warszawa 2003, www.lex.pl. Accessed: 1.10.2015.
 9. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12273657/122956 73/dokument180495.pdf. Accesed: 29.09.2015.
 10. Jarosz M (ed.). Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2008; 29.
 11. Wanat G, Grochowska-Niedworok E, Kardas M, Całyniuk B. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe i związane z nimi zagrożenie dla zdrowia wśród młodzieży gimnazjalnej. Hygeia Public Health. 2011;46(3):381.
 12. Oblacińska A. Podstawy teoretyczne nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. In: Oblacińska A. Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej. Warszawa 2013; 7.
 13. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U. z 2015 poz. 594.
 14. Ciechanowicz-McLean J. Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej a ochrona środowiska. Gdańskie studia prawnicze. T. XXXI. 2014; 99.
 15. Byrski J, Traple E. Konstytucyjność ustawowego uregulowania maksymalnego poziomu opłaty interchange. Państwo i Prawo. 2013;6:64.
 16. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 1998 r., sygn. K 10/97.
 17. Banaszak B. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2009; 137.
 18. Ogonowski A. Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2012;1:229–230.
 19. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 1127 i 1127-A), www.senat.gov.pl. Accesses: 1.10.2015.
 20. http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/897124,szefowa-men-wynegocjowalam-powrot-drozdzowek-do-szkol-bede-negocjowac-kawe-i-wiecej-soli.html. Accessed: 3.10.2015

How to Cite

1.
Urbaniak M. Legal aspects of a healthy diet for children. Comments on the grounds of the directive on foodstuffs in schools. JMS [Internet]. 2016Feb.12 [cited 2020Aug.9];84(4):244-8. Available from: https://jms.ump.edu.pl/index.php/JMS/article/view/6